About Us :
Inter PAC

ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดย   นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์  ในช่วงแรกให้บริการงานออกแบบ และ ที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาในการทำงาน “ซื่อสัตย์ ทำงานหนัก  รับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม” InterPAC ปลูกจิตวิญญาณความรับผิดชอบต่อสังคมลงในหัวใจของพนักงานทุกคนจัดสรรเงินรายได้ของบริษัทฯประมาณ15% เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน  เช่น  หมู่บ้านเด็กโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยบ้านกึ่งวิถีเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ทีมงานรายการ หมอบ้าน สถาปนิกอาสา ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ไม่เพียงแสดงถึงความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะคนไทยคนหนึ่งอีกด้วย  InterPAC ยังคงเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ให้บริการในรูปแบบอาคารอันหลากหลาย นับรวมผลงานได้ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 ตรม.ด้วยการควบแน่นองค์ความรู้ และ การฝึกฝนการทำงานเป็นทีมทำให้ก้าวเข้าสู่การบริการวิชาชีพในการบริหารโครงการให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรมครบวงจร

Services


01

02

03

04

Architectural Design

ให้บริการในการออกแบบสถาปัตยกรรม  พักอาศัยส่วนบุคคลไปจนถึงอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ  และ เอกชน โดยจะเริ่ม การทำงานตั้งแต่การเสนอแนวคิดการพัฒนาแบบร่างจนถึงการเขียนแบบเพื่อการก่อสร้างโดยนำเสนอด้วยวิธีการอันหลากหลายนอก จากนี้ยังพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการสถาปัตยกรรมอีกด้วย

Engineering Design

ให้บริการการออกแบบทางวิศวกรรมครบ ถ้วนทุกระบบได้แก่วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารวิศวกรรมเครื่อง กลระบบสนับสนุน  ระบบพิเศษต่างๆ   โดย มีประสบการณ์ใน การออกแบบ ทุกประเภท และ  ขนาดอาคาร  และ ยังสามารถแยกการ ทำงานกับฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อความยืดหยุ่นในการให้บริการ

Project Management Consultant

ให้บริการในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการ ดำเนินการบริหารโครงการภายใต้แนวความคิดสำคัญคือการควบคุม   “ คุณภาพ,งบประมาณและระยะเวลา ” เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่ขั้นตอนมิติที่ 0 จนถึงมิติที่ 4

Construction Management

ให้บริการ บริหารงานก่อสร้าง โดยมีส่วนร่วม ในการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอน การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง เช่นการตรวจสอบ และ จัดทำราคากลางการดำเนินการประกวดราคา การทำสัญญา การ ติดต่อกับทางราชการไปจนถึงการตรวจสอบและ  ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ตามหลักวิชาช่าง  และ จรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างในทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดโครงการเริ่มใช้อาคาร และติดตามดูแลผลงานในภายหลัง เพื่อคุณภาพของงานภาย ใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

Walking Path

Staff

1976 เริ่มให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมวิศวกรรม
1982 ผู้นำในการใช้โปรแกรม Computer- Aided Design (CAD)
1984 เริ่มให้บริการที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง
1992 ผู้นำในงานอาคารสูง
1994 เริ่มให้บริการงานอาคารขนาดใหญ่พิเศษซับซ้อน
1997 วิกฤตเศรษฐกิจ
1999 ผู้นำในงานที่มีลักษณะเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารประเภทโรงแรม
2002 เริ่มให้บริการที่ปรึกษาบริหารโครงการ
2023 เริ่มให้บริการงานอาคารโรงพยาบาลและอาคารสาธารณสุข
Future กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

สถาปนิก  
มัณฑนากร 
วิศวกรโยธา วิศวกรโยธาพิเศษและวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรไฟฟ้า-สื่อสาร       
วิศวกรเครื่องกล                
วิศวกรอุตสาหการ 
พนักงานฝ่ายบริหารการก่อสร้างและช่างเทคนิค               
พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน  

ปริญญาโท                  
ปริญญาตรี               
อนุปริญญา               
อื่นๆ                          

61
1
60
22
19
1
10
34

17
167
12
7