BOOK

การเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เด็ก 

ณ เวลาปัจุบัน ไม่มีใครข้องใจอีกแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียม “สิ่งแวดล้อมที่ดี” สำหรับ “ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เด็ก” เพราะ ตอนนี้จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ จะเป็นสังคม ของ ผู้สูงอาย ุประเทศแรกในอาเซียน ในอีกไม่กี่ปี ต่อจากนี้อีกทั้ง ความสามารถ ของ บุคลากรทางการแพทย์ของไทยเป็น ที่ยอมรับ ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตที่ไม่น่าเสียชีวิตจำนวนน้อยลง และ เป็นปฏิภาค กับ จำนวนผู้พิการจะมากขึ้นใน

ขณะ เดียวกันจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าทางวัตถุ และ เทคโนโลยี รวดเร็วก็มี จำนวนน้อย ลงเด็กจึงเป็น ผู้ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านจิตใจ และ อนาคตชาติการจัดเตรียม อาคารที่เหมาะสม กับ ผู้สูงอายุผู้พิการ และ เด็กเป็นสิ่งที่ทุกคน ยอมรับว่าต้องมี และ เป็นไปตามมาตรฐานที่น่าจะ เป็นแต่ปัญหา และ คำถามก็คือ “มาตรฐานพื้นฐานที่น่าจะเป็นนั้นมีอะไรบ้าง” เพราะบางมาตรฐานก็ดูจะสูงเกินไป และ อาจต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่มาตรฐานบางอย่างก็ดูจะยัง ไม่ครบถ้วนเท่าที่น่าจะเป็น “การเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก” เป็นการสรุป “ข้อมูลพื้นฐาน” ที่น่าจะรู้และสามารถทำได้ในบ้าน และ ต่อสภาวะจิตใจของผู้เกี่ยวข้องจะ เป็นการลดอันตราย ที่ไม่น่าเกิดขึ้น